Lovišče LD Ivančna Gorica

Lovišče

Lovišče Ivančna Gorica sodi v Zasavsko lovsko upravljavsko območje (LUO) Republike Slovenije in ima šifro 1316. Nahaja se na območju občine Ivančna Gorica v mejah krajevnih skupnosti Ivančna Gorica, Stična in Metnaj. Lovišče je veliko 4200 ha. Seveda pa to ne pomeni, da izvajamo lov na celotni površini. Lovnih površin je namreč 3900 ha, 300 ha pa je nelovne površine. Te je razmeroma veliko zaradi gostega cestnega omrežja in zaradi naselij. Predvsem v Ivančno Gorico in Stično z okoliškimi vasmi se je v zadnjih desetletjih priselilo veliko število ljudi, širjenje naselij pa postopno zmanjšuje lovno površino, ki se je pred tem zaradi opuščanja kmetovanja in zaraščanja obdelovalnih površin z gozdom dolgo povečevala.

Zemljevid lovišča
Karta kvadrantov
Meje lovišča

Na severu meji z loviščem Šmartno pri Litiji, na jugu z loviščem Krka, na zahodu z loviščem Višnja Gora in na vzhodu z loviščem Šentvid pri Stični.

Vegetacijska sestava

V LD Ivančna Gorica znaša površina gozda 2266 ha, kmetijskih zemljišč pa 1641 ha, kar pomeni da je delež gozda 58%. V gosteje poseljenih naseljih Stična, Ivančna Gorica in Muljava prevladujejo kmetijske površine, na teh območjih je delež gozda celo manjši in sicer manj kot 40%.

V lovišču prevladujejo rastišča bukovih gozdov. Določena območja so bila v preteklosti degradirana zaradi pospeševanja sajenja smreke. Drevesna sestava v našem lovišču je dokaj pestra, prevladujeta bukev in smreka, v manjših deležih pa se pojavljajo še beli gaber, dob, graden, cer, črni gaber, beli javor, jesen, maklen, jelka, rdeči bor, topol, lipa in za divjad pomembne plodonosne vrste kot so: češnja, mokovec in jerebika.

Največ sestojev v našem lovišču je v razvojni fazi debeljaka, sledijo drogovnjaki, bistveno manj pa je sestojev v obnovi in mladovij. Predvsem je opazen velik premik iz razvojne faze drogovnjakov v debeljake v obdobju od leta 1990 pa do danes. Prav tako je od leta 1970 pa do danes opaziti povečanje letnega prirastka listavcev, ki se je v tem času več kot podvojil, prirastek iglavcev pa vseskozi ostaja na enaki ravni. Stopnja objedenosti gozdnega mladja se znižuje, kar lahko pripišemo tudi postopnemu preraščanju mladovij v drogovnjake. Tako danes beležimo bistveno manj škod na gozdnem drevju povzročenih od divjadi kot v preteklosti.

Težave v naših gozdovih so v preteklosti povzročali predvsem vetrolomi in snegolomi, v letu 2013 pa tudi žled. Eden od večjih vetrolomov se je zgodil leta 1986, ki je povzročil veliko škode predvsem na listavcih. Tudi v obdobju od leta 2001 do 2010 so prevladovali vetrolomi, ki so se pojavljali predvsem v poletnih mesecih, največ škode so povzročili v letih 2008 in 2009.

V letih 2003 do 2007 je prišlo tudi do gradacije smrekovega podlubnika. Vzrok za tako močno gradacijo lahko pripišemo obilnemu obrodu smreke v letih 2003-2005, hudi suši v letu 2003 ter tudi nepravočasno pospravljenjem polomljenega drevja poškodovanega zaradi preteklih žledolomov in vetrolomov. Posledično je zaradi tega prišlo do spremembe v razmerju med iglavci in listavci. Trenutno imamo zaradi gradacije podlubnikov lokalno nekoliko več sestojev v obnovi, več je tudi mladovja, kar nudi naši divjadi več zavetja.

Gozdne površine so prepredene z mnogimi gozdnimi jasami ali košeninami, kakor radi rečemo lovci. Na teh košeninah se izvaja večji del planiranega odstrela divjadi.

Na velikem delu lovišča se južno od Stične pa vse do Muljave razprostira znamenito Stiško polje z njivami in travniki. Te površine so za izvajanje lova neprimerne zaradi bližine naselij in cest. Divjad pa jih s pridom izkorišča za pašo in kritje. Ob poznem mraku se srnjad seli z gozdnega roba na travnike in njive, kjer se pase do zgodnjega jutra, potem pa se vrača nazaj v gozd. Ob prečkanju ceste Stična –Ivančna Gorica –Muljava je divjad neredko žrtev naleta z motornim vozilom. V opozorilo voznikom smo na najbolj kritičnih odsekih postavili prometne znake “divjad na cesti” .

Vodnih površin, ki bi bile zanimive za lov, je v našem lovišču malo. Nekaj lova na race se občasno izvaja ob potoku Višnjica in pri bajerjih na Marofu. Omeniti velja tudi bajer v Črnelem. Leta 1971 so lovci naše družine vzeli v najem zamočvirjen predel, kjer so imeli stiški menihi že v davnini bajer in ga na novo zajezili. Na bajerju smo potem več let gojili race mlakarice. V zadnjih letih je populacija rac stabilna tako da ni več potrebe po dodatnem vlaganju.

Geografski značaj

Po Zakonu o lovu in lovstvu spada lovišče Ivančna Gorica med sredogorska lovišča. Njegov severni del sega v predalpski svet Posavskega hribovja in doseže skoraj 800 m nadmorske višine v najvišji točki naše občine – na Obolnem (776 m). Od tam se proti jugu počasi spušča v prijazno, lepo obdelano in dokaj gosto poseljeno pokrajino Dolenjskega podolja do svoje najnižje lege 312 m nadmorske višine malo pred Muljavo. Naše lovišče torej premaga višinsko razliko več kot 450 metrov.

V severnem delu lovišča je relief zelo razgiban. Predalpski svet je bil namreč nekakšen blažilnik tresljajev med dvema mlinskima kamnoma, ko so nastajale Alpe na severu in Dinarsko gorstvo na jugu. Zato se je močno gubal, prelamljal, narival in spodrival. V zgornjih plasteh so se narinili propustni apnenci in dolomiti, v nižjih pa so prišle na površino nepropustne starejše kamnine. Padavinska voda pronica skozi prepustne plasti in nižje ležečih nepropustnih priteče na dan v številnih izvirih. Izviri delno napajajo vodovod, delno pa Stiški potok in Bukovico, ki tečeta vsak po svoji globoki, razmeroma ozki in z gozdom porasli dolini. Med njima se na nadmorski višini med 550 m in 640 m dviga Metnajska planota, vzhodno od Stiškega potoka pa na višini 600 m do 620 m Leskovška planota. Edino na obeh planotah je več položnega obdelanega sveta, medtem ko so gozdnata pobočja in doline nenaseljeni. Po 2. svetovni vojni se je prebivlstvo od tod izseljevalo, kmetijstvo je zamiralo, večino površine so pokrili gozdovi in lovišče se je večalo.

Povsem drugačne, a nič manj zanimive so razmere v južnem delu, ki pripada Dolenjskemu podolju. To, široki dolini podobno pokrajino je izoblikovala reka, ki je pred milijoni let tod tekla proti današnji Temenici. Kasneje se je njena voda pretočila v Krko, zapustila pa je značilen relief: široko, nizko, dolinsko dno, ob njegovih straneh pa oble gorice, ploščata brda ter podolžna slemena – nekdanje rečne terase. Pred pretočitvijo so pritoki odnašali neodporne nepropustne kamnine in jih v obliki debelega sloja ilovice odlagali na rečno dno. Tako so se znašli na globlje ležečih propustnih kamninah in se skoznje preselili v podzemlje. Ob izdatnejših deževjih se zato voda preostalih nadzemnih vodotokov in tista iz podzemlja razlije po nepropustnih tleh in izdatno poplavlja. Ta poplavni svet nekdanjega rečnega dna danes pokrivajo travniki, njive so na blago dvignjenem svetu nekdanjih rečnih teras, naselja in gozdovi pa še višje na obrobju rečne doline. Predvsem v južnem delu se lovišče zmanjšuje na račun izdatnega širijenja naselij.

Poleg tega, da ima lovišče dva zelo različna reliefa, ga na dva dela zelo grobo razmejuje tudi človeški poseg zadnjega časa – avtocesta Ljubljana – Zagreb. Avtocesta onemogoča prehod divjadi po njenih nekdanjih utečenih poteh. Pred začetkom gradnje avtoceste smo lovci LD Ivančna Gorica zahtevali od izvajalca del, da zgradi prehode za divjad. Na neštetih sestankih je bilo dogovorjeno in obljubljeno marsikaj, žal pa je ostalo samo pri obljubah, naredili pa niso nič.

Lovišče Ivančna Gorica je dokaj raznoliko. Posamezni deli se razlikujejo v povprečni nadmorski višini, razgibanosti terena, vegetaciji, vodnatosti, naseljenosti in prometu. Zaradi vsega tega tudi divjad ni enakomerno razporejena. Da bi v njem lažje in bolje gospodarili, ga delimo v tri revirje: Bojansko – Polževo, Veliki Boršt in Metnaj – Pristava. V vsakem revirju največ delujejo lovci, ki živijo na njegovem območju, zato ga tudi najbolje poznajo. Kadar je potrebno, jim seveda priskočijo na pomoč tudi ostali člani. Tako lahko v posameznem revirju učinkoviteje izvajamo biomeliorativna in biotehniška dela, vzdržujemo lovske naprave, izvajamo lovsko čuvajsko službo, pa tudi vzdržujejo dobre odnose s kmeti in drugimi uporabniki prostora. Vsak revir ima svojega vodjo.

Revir Bojansko-Polževo

leži južno od avtoceste in sega v Bojanski boršt, na Muljavsko polje, na Polževsko planoto in v Drago. V njem živi vsa visoka divjad, od male divjadi pa lisica, zajec, kuna, jazbec. V tem revirju pade največ medvedov, v zadnjih 20 letih jih je padlo kar 20. Potok Višnjica, ki teče čez Muljavsko polje, in bajer v Črnelem dajeta zatočišče številnim obvodnim pticam. Ob Višnjici je prisotna tudi pižmovka. V Černelskem bajerju smo pred leti gojili race. V njem živijo krapi in kleni. V revirju je stalno prisoten lovski čuvaj. Vodja revirja je Gašper Kastelic iz Metnaja.

Revir Veliki Boršt

obsega zahodno stran našega lovišča. Razprostira se ob desnem bregu Stiškega potoka, sega v Široko bukovje do Viktorjevne in Izirka ter nazaj čez Sela v Mrzle doline, Štorovje in na Marof. V njem je prisotna vsa visoka divjad, a največ je srnjadi. V tem revirju pade največ divjih prašičev. Vodja revirja je Boštjan Grabrijan iz Stične

Revir Metnaj – Pristava

zavzema vzhodni del našega lovišča. Razteza se ob levem bregu Stiškega potoka do Izirka, nato pa na ono stran potoka Bukovice na Obolno, prek Debeč, Felič Vrha, Pristave do Stične in Ivančne Gorice. V njem je zastopana vsa velika divjad. Občasno se pojavi tudi gams, ki verjetno zaide sem iz zasavskih revirjev. Razen lisice pa je male divjadi v tem revirju znatno manj kot v drugih dveh. Vzrok je v značilni razgibanosti terena s številnimi vzpetinami, vrtačami in goščavami. Vodi ga Boštjan Grabrijan iz Stične.